Хатуу холбогч

Хатуу холбогчийг тэгтэй эсвэл нарийн тэгшлэх ёстой дамжуулалтанд ашигладаг бөгөөд өндөр хөшүүн чанар, өндөр эргэлттэй боловч шок шингээх чадвар харьцангуй муу байдаг.